ENVIRONMENT • EFFICIENCY • ENERGY


Energiapalvelut

Ota kaikki hyöty irti pakollisista rakennuslupa-asiakirjoista sekä energiatodistuksista teettämällä energiaselvitykset kokeneella, ammattimaisella ja asiakaslähtöisellä energiasuunnittelutoimistolla.

 

Rakennusta, rakennuksen osaa tai huoneistoa tai niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa esittelytilanteessa tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä voimassa oleva rakennuksen tai sen osan energiatodistus, jonka hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja. Lisäksi energiatodistus on hankittava ja asetettava nähtäville, kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden kerrosala ylittää 250m2 ja jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena.

Pätevöityneen energiatodistuksen laatijan huolellisesti laadittu energiatodistus sekä sen yhteydessä suoritettu rakennukseen tutustuminen ja rakenneosien sekä energiateknisten järjestelmien tarkastus antavat arvokasta tietoa rakennuksen kustannustehokkaista energiansäästömahdollisuuksista. Näin ollen huolellisesti laadittu energiatodistus antaa erinomaiset lähtötiedot suunniteltaessa tulevia energiakorjauksia. Energiatodistus sisältää myös asiantuntevia käyttöön ja ylläpitoon liittyviä suosituksia.

Lisätietoa energiatodistuksesta löytyy kattavasti:
Energiatodistus

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys. Uudisrakennuksen energiaselvitys on laajahko tarkastelu rakennuksen energiankäytöstä, joka sisältää esimerkiksi energiatodistuksen, E-luvun laskennan ja laskelmat rakennuksen lämpöhäviöiden ja kesäajan huonelämpötilojen määräystenmukaisuudesta. Energiaselvitys on varmennettava ja päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa huomioimaan energiatehokkuuden myös rakennus- tai toimenpideluvanvaraisten korjaus- tai muutostöiden sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Laadimme korjausrakentamisen energiaselvityksen ympäristöministeriön asetuksen 4/13 sekä paikallisen rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Suosittelemme energiaselvitysten laatimista jo aikaisessa vaiheessa uudisrakennusta tai saneerausta suunniteltaessa, koska selvitykset toimivat oivana työkaluna esimerkiksi taloteknisiä järjestelmiä valittaessa.

Energiakatselmuksessa selvitetään syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti kiinteistön tai teollisuuskohteen energiataloudellinen tila ja potentiaaliset energiansäästötoimenpiteet sekä laaditaan energiatehokkuutta parantavien investointien kannattavuusanalyysit. Energiakatselmus koostuu lähtötietojen, kuten kulutustietojen ja energiateknisten laitteiden tietojen kokoamisesta, kenttätyöstä ja mittauksista, tietojen perusteellisesta analysoinnista ja raportoinnista. Energiakatselmuksen tulokset ohjaavat taloudelliseen energiankäyttöön sekä energiatehokkuuden tavoitteelliseen ja aktiiviseen parantamiseen.

Suoritamme energiakatselmukset työ- ja elinkeinoministeriön tukeman, ns. Motiva-mallin mukaisesti tai vapaamuotoisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Katso ajantasaiset tiedot energiakatselmuksiin myönnettävästä tukiosuudesta:
Energiatuki

Vastaamme mielellämme energiatukeen liittyviin kysymyksiin, sekä autamme tukihakemusten laatimisessa.

Tarjoamme monipuolisia rakennusten ja teollisuuden energia- ja elinkaarisuunnittelupalveluja.

Rakennusten energiasuunnittelu sisältää muun muassa vaipan eri rakenneosien lämpöhäviöiden tarkastelun ja optimoinnin, energiankulutussimuloinnin, eri lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisujen vertailun ja mitoittamisen, valaistustehon laskennan, jäähdytystarpeen laskennan sekä elinkaarikustannuslaskennan.

Teollisuuden palvelujamme ovat esimerkiksi erilasten lämmöntalteenottoratkaisujen suunnittelu, prosessien mallintaminen ja tehostaminen, vapaajäähdytyksen hyödyntäminen sekä ORC-hankkeiden selvitykset ja suunnittelu.

Teemme energiainvestointien hankesuunnittelua painottuen uusiutuvan energian ratkaisuihin. Olemme erikoistuneet aurinkoenergian, maalämmön, poisto-/ulkoilman lämmöntalteenoton, jätevesien lämmöntalteenoton sekä näiden yhdistelmien hyödyntämiseen osana rakennusten energiajärjestelmiä.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen ei ole ainoastaan ympäristöteko, vaan myös erittäin kannattava taloudellinen sijoitus. Kuitenkin onnistuneen energiainvestoinnin edellytyksenä on rakennuksen yksilöllisten ominaisuuksien & olosuhteiden tunteminen sekä hankesuunnitelman tekijän riittävä asiantuntemus energiatekniikasta ja eri energiaratkaisuista.

Autamme kiinteistöjen omistajia tekemällä puolueettoman hankesuunnittelun sisältäen muun muassa toteutusmahdollisuuksien kartoituksen, konseptitason suunnittelun, kannattavuuslaskelmat sekä laitteistojen mitoituksen. Selvityksissä nojaudumme aina rakennuksen ja sen LVIS-järjestelmän todellisiin energiateknisiin ominaisuuksiin ja käyttöolosuhteisiin. Lisäksi huomioimme todelliset energia- ja perusmaksut, jotta investointien kannattavuus voidaan arvioida mahdollisimman luotettavasti.

Hankesuunnittelun lisäksi meiltä saatte tarvittaessa palvelut koko energiainvestointiprojektin toteuttamiseksi sisältäen LVI-suunnittelun, urakan kilpailutuksen, sopimus- ja lupa-asiakirjojen laatimisen, urakan valvonnan sekä uuden järjestelmän toiminnan seurannan ja energiansäästöjen varmistuksen.

Autamme monipuolisesti asiakkaitamme energia- ja ympäristötavotteiden saavuttamiseksi, esimerkiksi kunnan energiastrategian luomisessa, yrityksen energiahallintajärjestelmien käyttöönotossa tai vaikka energiatehokkuussopimuksiin liittyvien toimepiteiden toteuttamisessa.

 

Kysy lisää energiapalveluistamme:

Pasi Kerttula
pasi.kerttula@3eb.fi
044 970 8183

» Lisää yhteystietoja

 

Tehokasta ja vaivatonta

Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua

Sisäilmasto ja olosuhteet huomioiden

"Jo suunnittelusta lähtien oli selvää, että projekti oli asiantuntijoiden käsissä."

Polyuretaani.fi

Pept.fi

Valio.fi

Snellman.fi

Lackfa.com

Boliden.com

Pouttu.fi

Yara.fi

Yhteystiedot


Toimitusjohtaja
Jyri Olkkola
044 533 0677
Jyri.Olkkola [at] 3eb.fi

Laskutusosoite
3E Building Oy
PL 37824
00021 Laskutus

Käyntiosoite
3E Building Oy
Lekatie 8 B
67800 Kokkola